EtusivuHyvä tietääSähköiset uutiskirjekonseptit

Sähköiset uutiskirjekonseptit

Sähköpostilla lähetettävä uutiskirje on tehokas viestintä- ja markkinointiväline,
jota voidaan käyttää monella eri tapaa. Oikein käytettynä se tuottaa lisäarvoa monessa eri muodossa.

Seuraavassa on esitelty lyhyesti sähköisen uutiskirjeviestinnän tyypillisimmät konseptit.

Markkinointi

Sähköpostimarkkinoinnilla tähdätään selkeästi kassavirrassa näkyvään tulokseen. Sähköpostimarkkinointi on tehokasta ja tuo tulosta mikäli lähettäjäorganisaatiolla on toimiva verkkokauppa ja oman verkkopalvelun kautta kerätty suuri asiakasrekisteri.

Verkkokauppa mahdollistaa nopean reagoinnin ja antaa vastaanottajalle mahdollisuuden käsitellä tilaamiseen liittyvät asiat heti. Jos markkinoidut tuotteet ovat vielä yksikköhinnaltaan pieniä, tilaamiskynnys on myös matalalla.

Sähköpostimarkkinoinnin kannalta arvokkain resurssi on oman verkkopalvelun kautta kerätty tilaajarekisteri. Uutiskirjeen tilaajat tuntevat jo entuudestaan yrityksen ja todennäköisesti suurin osa on jo aikaisemmin tilannut jotakin, joten tilaamiskynnys on lähes olematon. Mikäli postitusrekisteri on kooltaan useita tuhansia, alkavat tilastomatematiikan säännöt vaikuttaa. Tällöin lähettäjä voi jo tietyllä todennäköisyydellä arvata kampanjan tuoman tilausmäärän.

Sähköpostimarkkinointi on siis selkeä suoraan kassavirrassa näkyvä konsepti. Konsepti toimii hyvin, mikäli kaikki osatekijät ovat kunnossa.

Seulonta

Seulontakonseptissa käytetään hyödyksi sähköisen uutiskirjeen tilastoja. Tilastoja hyödyntämällä lähettäjä pystyy seulomaan laajasta kohderyhmästä parhaat kontaktit.

Paras kontakti on henkilö, joka on avannut saamansa uutiskirjeen ja mahdollisesti myös mennyt eteenpäin joistakin kirjeessä olevista linkeistä. Linkkitilastoiden avulla nähdään aihealueet, joista vastaanottaja on kiinnostunut. Tätä tietoa yrityksen myyntiedustaja voi hyödyntää jatkokontaktoinnissa.

Seulonnan avulla suuresta massasta löydetään helposti ns. ”kuumat tapaukset”. Haarukointi soveltuu lähes kaikkien yritysten uusasiakashankintaan.

Mainonta

Mainonta on konsepti, jonka tavoitteena on yrityksen tuotteiden tai palvelujen tunnettuuden kasvu.

Monella yrityksellä on paljon sellaisia palveluja ja tuotteita, joita heidän asiakkaansa eivät tunne. Monesti näiden esitteleminen päivittäisissä palvelutilanteissa on hankalaa, ellei mahdotonta.

Säännöllisesti ilmestyvä sähköinen uutiskirje on ratkaisu em. ongelman korjaamiseen. Jotta uutiskirje olisi mielenkiintoinen, tulee sen sisältää sopivassa määrin ”ei kaupallista” toimitettua sisältöä ja pieninä palasina yrityksen tuote- tai -palveluesittelyjä.

Uutiskirjeen tarkoituksena on ensisijaisesti tarjota asiakkaille mielenkiintoista luettavaa, joka tietysti on jollakin tapaa liitettävissä yrityksen toimintaan. Tämän ohessa kerrotaan myös lyhyesti yrityksen palvelutarjonnasta ja annetaan asiakkaiden löytää nämä uudet tuotteet ja palvelut.

Mainonta toimii parhaiten, mikäli uutiskirje ilmestyy säännöllisesti esim. kuusi kertaa vuodessa. Tällöin asiakas saa myös säännöllisin väliajoin muistutuksen yrityksen olemassaolosta ja muistaa todennäköisemmin käyttää juuri heidän palvelujaan, mikäli tarvetta ilmenee.

Uutiskirjemainonnan avulla yrityksen tuote- ja palvelutietoisuus kasvaa, mikä todennäköisesti näkyy myös kassavirrassa.

Viestintä

Uutiskirjeviestinnässä suurin lisäarvo syntyy kirjeen visuaalisen ilmeen tuomasta huomioarvosta, jolla yrityksen viestintä erottuu paremmin muusta viestitulvasta. Tilastoinnin avulla yritys saa myös arvokasta tietoa viestinnän tehosta ja mahdollisista viallisista osoitteista. Tilastointi mahdollistaa viestinnän kehittämisen, tarkemman segmentoinnin ja sidosryhmärekisterin päivittämisen.

Sähköinen uutiskirjeen tavoitteena on yrityksen viestinnän tehostaminen. Uutiskirjeellä ei varsinaisesti pyritä saamaan mitään suoraa taloudellista hyötyä. Laadukas viestintä parantaa yrityksen tunnettuutta ja siten vaikuttaa varmasti positiivisesti liiketoimintaan.

Lopuksi

Sähköinen uutiskirje soveltuu hyvin yritysten erilaisiin viestintä- ja markkinointitarpeisiin. Oikeanlaisen konseptin valita on kuitenkin tärkeää, jotta odotukset tuloksista olisivat myös realistisia.

Jokainen konsepti vaatii sitoutumista, jossa yrityksen tulee löytää ennen viestinnän aloittamista vastaukset myös seuraaviin kysymyksiin:

  • Kenelle uutiskirjeitä lähetetään
  • Kuinka usein viestejä lähetetään
  • Kuka organisaatiossa vastaa viestien sisällöistä ja lähetyksestä
  • Miten uutiskirjeviestinnän tilastoja hyödynnetään

Lähettämällä mielenkiintoista sisältöä säännöllisesti oikeaan kohderyhmään, yritys saavuttaa tunnettuuden kasvua, joka todennäköisesti näkyy myös positiivisesti tilauskannassa ja kassavirrassa.

Tämä artikkelin on julkaistu 4.6.2008.
Artikkelin kirjoittaja on Websonic Oy:n toimitusjohtaja Toni Jalonen.